MILJØ

I våre lokaler er det tilrettelagt for effektiv kildesortering og god avfallshåndtering.

Vi bruker i størst mulig grad Ifco gjenbruksemballasje på norsk produserte og importerte frukt og grønt produkter.

Ifco sitt «SmartCycle-poolsystem» er kostnadseffektivt og gir redusert avfallsvolum og CO2-utslipp. 

Norfresh tar produsentansvar på emballasje i samarbeid med Norsirk AS. 

Vi jobber kontinuerlig mot en grønnere omstilling og vi ønsker å redusere virksomhetens miljøpåvirkning gjennom blant annet å bli enda bedre på kildesortering, samt at vi vil benytte transportører som har fokus på miljø.

Vi har fokus på energireduserende tiltak og det jobbes kontinuerlig med å redusere energiforbruket ytterligere.

Vi har mål og beskrivelser ift bærekraft, miljø, innkjøp, vi følger norske lover og menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Risikovurderinger gjøres for alle avdelinger. Vi ber de største leverandører dokumentere sine code of conducts ift produksjon, opprinnelsesland, krav til samfunnsansvar og etisk handel, bl.a ikke barnearbeid.

ETISKE RETNINGSLINJER

Virksomhetens art og sted

Norfresh er et konsern som selger frukt og grønt, og er leverandør til Bunnpris butikkene etter en langsiktig samarbeidsavtale fra mai 2010 med IK Lykke AS.

Konsernet består i tillegg til Fresh Gruppen AS av datterselskapene Norfresh AS, Norfresh Nord AS, Norfresh Vest AS, Norfresh Oslo AS, Norfresh Trading AS og Norfresh Servicepartner AS.

Konsernet har lokalisert sine datterselskaper i Oslo, Stavanger og Trondheim. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Det er gjennomført tiltak for å motvirke at illegale varer transporteres sammen med frukt og grønt til våre terminaler. 

Norfresh jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte, i dialog med våre samarbeidspartnere, med ærlighet og gjensidig respekt i alle relasjoner. Vi slutter oss til FNs bærekraftsmål og handlingsplan, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov.

Norfresh vil i kontakt med sine forretningsforbindelser vektlegge bærekraftig forretningspraksis. Leverandørene skal følge alle aktuelle nasjonale og internasjonale lover, samt internasjonalt anerkjent standarder som OECD-, FN- og ILO-konvensjoner for menneskerettigheter, helse og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter, miljø, rettferdig konkurranse, anti-korrupsjon og rettferdig forretningspraksis. Leverandørene må påse at deres egne underleverandører også følger disse standardene, inklusive alle underleverandørene bakover i verdikjeden.

Norfresh har nulltoleranse for korrupsjon. Alle transaksjoner skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Det kan bli gjort bakgrunnssjekker av leverandører og samarbeidspartnere.

Norfresh skal gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene vurderes og meddeles til de berørte. Norfresh anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.

Henvendelser om åpenhetsloven rettes til selskapet på e-post: post@norfresh.no 

Minimumsstandarder

Tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr 87, 98, 135 og 154)

Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Dersom disse rettighetene er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for- og ikke under noen omstendighet forhindre - alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid

Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse eller sikkerhet, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år (i enkelte land 14 eller 16 år) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres helse og/eller utdanning. Nyrekruttering av barnearbeidere som ikke innfrir konvensjonene ovenfor, aksepteres ikke. Hvis denne typen barnearbeid allerede finner sted, skal snarlig utfasing igangsettes. Det skal også legges til rette for støtteordninger som sikrer barn livsopphold og skolegang så lenge de er i skolepliktig alder.

Ingen diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

Det skal ikke forekomme diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, kaste, nasjonalitet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, for eksempel ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

Ingen brutal eller umenneskelig behandling (FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, art. 7)

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og andre former for ydmykelser.

Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og ILO-anbefalning nr. 164)

Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å hindre ulykker og helseskader. Arbeiderne skal jevnlig trenes i helse og sikkerhet og ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

Lønn og andre fordeler som utbetales for en standard arbeidsuke skal som minimum innfri nasjonale minstelønnsbestemmelser eller tariffavtaler, avhengig av hvilken som er høyest, og alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale, og ikke overstige arbeidstid eller fritid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Pålagt overtidsarbeid skal være begrenset.

Regulære ansettelser (ILO-konvensjon nr. 95,158,175,177 og 181)

Utført arbeid skal så langt som mulig være basert på anerkjente arbeidsrelasjoner som ivaretar de ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse i tråd med nasjonal lovgivning og praksis. Forpliktelser overfor arbeidere skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer, underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

Marginaliserte befolkningsgrupper (FN-konversjonen om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2, ILO-konvensjon nr. 169)

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge og/eller forringe ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, ved å beslaglegge store landarealer, bruk av vann eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.

Miljø og klimaendring (FNs klimakonvensjon med protokoller, FNs konvensjon om biologisk mangfold og FNs ørkenkonvensjon)

Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden i tråd med føre-var-prinsippet. Det skal gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensning, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

Korrupsjon

Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Åpenhetsloven er vedtatt av Norfresh styre 27. juni 2023.